Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 FIZZ | Digital Agency B.V.: de besloten vennootschap FIZZ | Digital Agency B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04052817.

1.2 Wederpartij: de (rechts)persoon met wie FIZZ | Digital Agency B.V. een overeenkomst sluit of zal sluiten danwel tot wie FIZZ | Digital Agency B.V. in enige rechtsverhouding staat.

1.3 Overeenkomst: de tussen Partijen te sluiten of gesloten overeenkomst.

1.4 Partijen: FIZZ | Digital Agency B.V. en de Wederpartij.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en offertes van FIZZ | Digital Agency B.V. en op tussen Partijen gesloten en/of te sluiten Overeenkomst alsmede op elke tussen Partijen bestaande rechtsverhouding.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 FIZZ | Digital Agency B.V. behoudt zich het rechtvoor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de Wederpartij.

3. Aanbiedingen; offertes

3.1 Aanbiedingen en offertes van FIZZ | Digital Agency B.V. zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard heeft FIZZ | Digital Agency B.V. het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 De inhoud van folders, brochures, prijslijsten aanbiedingen en (andere) algemene informatie is onder voorbehoud opgesteld en bindt FIZZ | Digital Agency B.V. niet.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge opdracht of aanvraag door de Wederpartij en de aanvaarding daarvan door FIZZ | Digital Agency B.V. Aanvaarding van een opdracht door FIZZ | Digital Agency B.V. vindt plaats doordat en op het moment dat FIZZ | Digital Agency B.V. de opdracht schriftelijk bevestigt aan de Wederpartij en/of Partijen daartoe een Overeenkomst ondertekenen danwelals FIZZ | Digital Agency B.V. een begin van uitvoering van de opdracht heeft gemaakt.

4.2 De Overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarde aangegaan, dat uit door FIZZ | Digital Agency B.V. ingewonnen en/of in te winnen informatie blijkt van denaar haar oordeel voldoende kredietwaardigheid van de Wederpartij. Op deze opschortende voorwaarden is FIZZ | Digital Agency B.V. gerechtigd gedurende vier weken na aanvang van de Overeenkomst een beroep te doen.

4.3 FIZZ | Digital Agency B.V. heeft te allen tijde, ook gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, het recht om naar haar keuze een bankgarantie en/of andere zekerheid te vragen voor betaling van haar (toekomstige) facturen betrekking hebbende op de (uitvoering van de) Overeenkomst. De Wederpartij dient dan op eerste verzoek een bankgarantie / nadere zekerheid af te geven, naar tevredenheid van FIZZ | Digital Agency B.V.

4.4 FIZZ | Digital Agency B.V. behoudt zich het recht voor opdracht(en) zonder opgaaf van redenen te weigeren.

5. Inschakelen van derden

5.1 FIZZ | Digital Agency B.V. is gerechtig om ter uitvoering van de Overeenkomst, namens de Wederpartij, opdrachten aan derden te verstrekken.

5.2 Op verzoek kan FIZZ | Digital Agency B.V., voor rekening en risico van de Wederpartij, als diens gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

5.3 Indien FIZZ | Digital Agency B.V. op verzoek een begroting voor kosten van derden opstelt, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking. Ten allen tijde is de Wederpartij gehouden de namens haar door FIZZ | Digital Agency B.V. ter uitvoering van de Overeenkomst bij derden gemaakte kosten aan FIZZ | Digital Agency B.V. te voldoen.

5.4 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst FIZZ | Digital Agency B.V. volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico en/of voor rekening en risico van de Wederpartij goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgeleverd aan de Wederpartij, dan zijn de bepalingen uit de algemene voorwaarden van die derden, waaronder doch niet beperkt tot de bepalingen omtrent licentie, ook van toepassing op de rechtsverhouding tussen Partijen. Bij tegenstrijdige bepalingen gaan de bepalingen in deze algemene voorwaarden van FIZZ | Digital Agency B.V. voor.

6. Intellectueel eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom –waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, naburige rechten en databankrechten –op alle door FIZZ | Digital Agency B.V. al dan nietin het kader van de Overeenkomst uitgegeven werken en/of geleverde prestaties berusten bij FIZZ | Digital Agency B.V. en/of haar licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van FIZZ | Digital Agency B.V. mogen werken van FIZZ | Digital Agency B.V. niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening-of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.

6.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is FIZZ | Digital Agency B.V. te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderenen is het de Wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van FIZZ | Digital Agency B.V. openbaar te maken of te verveelvoudigen.

6.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door FIZZ | Digital Agency B.V. tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van FIZZ | Digital Agency B.V., ongeacht of deze aan de Wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld.

7. Honorarium en bijkomende kosten

7.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die FIZZ | Digital Agency B.V. voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

7.2 Indien FIZZ | Digital Agency B.V. door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden dan overeengekomen is en/of redelijkerwijs samenhangt met de overeenkomst, te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gefactureerd, op basis van de gebruikelijk door FIZZ | Digital Agency B.V. gehanteerde honorariumtarieven.

7.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft FIZZ | Digital Agency B.V. na een opgave van de Wederpartij het recht de administratie van de Wederpartij door een door FIZZ | Digital Agency B.V. te kiezen accountant te laten controleren, waartoe de Wederpartij elke medewerking dient te verlenen. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de Wederpartij, komen de kosten van deze controle voor rekening van de Wederpartij.

7.4 FIZZ | Digital Agency B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

7.5 Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Wederpartij aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Wederpartij die FIZZ | Digital Agency B.V. tot meer werkzaamheden of kosten verplichten dan deze bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

7.6. FIZZ | Digital Agency B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de Wederpartij wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-,druk-en andere proeven.

8. Prijzen, betaling, verrekening

8.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is overeengekomen. Een wijziging in het BTW-tarief of heffing van overheidswege kan door FIZZ |Digital Agency B.V. aan de Wederpartij worden doorberekend.

8.2 FIZZ | Digital Agency B.V. behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren, voor zover daar concrete –in deze algemene voorwaarden benoemd en/of anderszins –aanleiding toe is.

8.3 Betaling door de Wederpartij aan FIZZ | Digital Agency B.V. dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum en op de door FIZZ | Digital Agency B.V. aangegeven wijze. De termijn van 30 dagen geldt als een fatale termijn, hetgeen wil zeggen dat de Wederpartij van FIZZ | Digital Agency B.V. bij niet-tijdige betaling ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim geraakt is terzake haar betalingsverplichtingen is zij wettelijke (handels)rente verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke en de integrale gerechtelijke (incasso)kosten, onder welke laatste kosten in ieder geval worden verstaan deurwaarders-, advocaat-, en verdere kosten. De wederpartij is (derhalve) niet gerechtigd zich te beroepen op de mogelijkheid dat een rechter proceskosten forfaitair toewijst en geeft dienaangaande elk recht prijs. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op een bedrag van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €250,00.

8.4 De betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, ongeacht welke omschrijving de wederpartij aan een betaling geeft danwel op welke wijze de boeking door FIZZ | Digital Agency B.V. plaatsvindt.

8.5 Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft FIZZ | Digital Agency B.V. de bevoegdheid om haar verplichting jegens de wederpartij onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten. Indien alsnog betalingvolgt, neemt FIZZ | Digital Agency B.V. de uitvoering van de overeenkomst weer ter hand zonodig met een (voorafgaand) beroep op art. 4.3 van de algemene voorwaarden.

8.6 Elke bevoegdheid tot het leggen van eigenbeslag met betrekking tot en/of tot verrekening en/of opschorting, om welke reden dan ook, van de door de Wederpartij aan FIZZ | Digital Agency B.V. te leveren prestatie, wordt uitgesloten.

9. Duur en beëindiging van de overeenkomst

9.1 Tenzij anders overeengekomen wordt een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

9.2 De Wederpartij geeft het recht op ontbinding en/of opzegging van de Overeenkomst prijs, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 Wanneer de Wederpartij de Overeenkomst opzegt of ontbindt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te voldoen, waarnaast FIZZ | Digital Agency B.V. gerechtigd is tot schadevergoeding vanwege (onder meer) het missen van inkomsten als gevolg van die beëindiging.

9.4 FIZZ | Digital Agency B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Wederpartij. In dat geval dient de Wederpartij, naast schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekkingtot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

9.5 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zullen ten minste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door FIZZ | Digital Agency B.V. op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede ten minste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de Wederpartij bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn geworden.

9.6 FIZZ | Digital Agency B.V. kan een overeenkomst terstond ontbinden in de navolgende gevallen:a. als er omstandigheden bekend zijn geworden waardoor FIZZ | Digital Agency B.V. gegronde vrees heeft dat de Wederpartij van FIZZ | Digital Agency B.V. haar verplichtingen jegens FIZZ | Digital Agency B.V. niet zal nakomen;b. als de Wederpartij van FIZZ | Digital Agency B.V. komt te overlijden of als bij de Wederpartij van FIZZ | Digital Agency B.V. sprake is van een liquidatie, (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van) surseance van betaling en/of wettelijke schuldsaneringsregeling danwel ingeval op het vermogen van de Wederpartij beslag wordt gelegd.In de voornoemde gevallen wordt hetgeen de Wederpartij van FIZZ | Digital Agency B.V. aan FIZZ | Digital Agency B.V. verschuldigd is of zal zijn in haar geheel direct opeisbaar.

10. Garanties en vrijwaringen

10.1 De Wederpartij vrijwaart FIZZ | Digital Agency B.V. en/of de door FIZZ | Digital Agency B.V. bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst.

10.2 De Wederpartij vrijwaart FIZZ | Digital Agency B.V. voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, of anderszins, op door de Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

11. Aansprakelijkheid

11.1 FIZZ | Digital Agency B.V. is niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FIZZ | Digital Agency B.V.

11.2 FIZZ | Digital Agency B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade,vertragingsschade, winstderving, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.3 Indien en voor zover op FIZZ | Digital Agency B.V. enige aansprakelijkheid jegens de Wederpartij mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde (exclusief BTW) van de prestatie ingevolge welke de Wederpartij stelt tot schadevergoeding gerechtigd te zijn, waarbij een reeks van samenhangende schadegevallen wordt aangemerkt als één schadegeval. Als het een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar dan wordt het bedoelde bedrag beperkt tot de gemiddelde vergoeding over één jaar. In alle gevallen is de aansprakelijkheid voor schade door FIZZ | Digital Agency B.V. te voldoen, beperkt tot maximaal €45.000,00.

11.4 Elke aansprakelijkheid van FIZZ | Digital Agency B.V. vervalt door het verloop van één jaar vanaf het momentdat de opdracht is voltooid of de Overeenkomst eindigt.

11.5 De Wederpartij is verplicht om, op straffe van verval van recht daartoe, verplicht om binnen een vervaltermijn van twee maanden, beginnende op de dag volgend op de dag waarop de Wederpartij kennis heeft of redelijkerwijs kennis had moeten hebben van het schadetoebrengende feit, een rechtsvordering in te stellen tegen FIZZ | Digital Agency B.V.

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FIZZ | Digital Agency B.V. kan worden toegerekend, omdat de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld of krachtens wet, rechtshandeling of verkeersopvatting danwel op grond van omstandigheden waarop FIZZ | Digital Agency B.V. redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet voor rekening van FIZZ | Digital Agency B.V. komt. Onder overmacht aan de zijde van FIZZ | Digital Agency B.V. wordt tevens verstaan overmacht bij een door FIZZ | Digital Agency B.V. ingeschakelde derde.

12.2 Overmacht aan de zijde van FIZZ | Digital Agency B.V. geeft de Wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of op schadevergoeding.

12.3 Onverminderd de overige rechten die aan FIZZ | Digital Agency B.V. toekomen, heeft FIZZ | Digital Agency B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, en zulks zonder dat FIZZ | Digital Agency B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding.

13. Privacy

13.1 De Wederpartij geeft expliciet toestemming aan FIZZ | Digital Agency B.V. om zijn of haar gegevens te verwerken en vast te leggen voor de uitvoering van de overeenkomst / werkzaamheden en om hem of haar van informatie te voorzien over (producten/diensten) van FIZZ | Digital Agency B.V.

13.2 FIZZ | Digital Agency B.V. respecteert de privacy van de Wederpartij en zal de verschafte informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de geldende privacywetgeving.

14. Toepasselijk recht; rechtsmacht

14.1 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen FIZZ | Digital Agency B.V. en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 In alle geschillen tussen FIZZ | Digital Agency B.V. en de Wederpartij is de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle de bevoegde rechter, tenzij dwingend recht anders bepaalt.